Een uitdagende baan als gedragswetenschapper bij JeugdProfs

De gedragswetenschapper coacht de hulpverleners als het gaat om complexe casuïstiek waarin probleemgedrag ter sprake is, belangrijke beslissingen in de gezinnen en biedt als het nodig is inhoudelijke werkbegeleiding (inzake beperkingen). Dit houdt in dat in elke casus wordt besproken en geëvalueerd welke lijnen zijn uitgezet en welke stappen in de komende periode ondernomen moeten worden voor zover het de opstelling, uitvoering en voortgang van de individuele plannen betreft.

Plaats in de organisatie

De gedragswetenschapper ressorteert hiërarchisch onder de directie. Met dien verstande dat de Gedragswetenschapper de werkzaamheden verricht onder hiërarchische, maar met een eigen professionele verantwoordelijkheid. De gedragswetenschapper geeft functionele en inhoudelijke aanwijzingen aan uitvoerende medewerkers.
Er zijn korte lijnen met collega gedragswetenschapper en senior JeugdProfs in de dagelijkse operatie en stemmen onderling zaken af.

Hoofdtaken en bevoegdheden in hoofdlijnen

 • Het leveren van een vakmatige en inhoudelijke inbreng in het op- en bijstellen van zorgplannen in casussen waar dit geïndiceerd is.
 • Het coördineren en integreren van alle bij de behandeling/ begeleiding betrokken disciplines in (multidisciplinaire) teams (eventueel) als voorzitter.
 • Het evalueren van de voortgang van de uitvoering van de begeleiding en de voortgang van de client binnen de kaders van het hulpverleningsbeleid. De gedragswetenschapper kan de evaluaties delegeren en afstemmen met seniors.
 • Het signaleren van (dreigende) stagnaties in de behandeling/ begeleiding en het plegen van interventies om stagnaties te voorkomen of op te lossen.
 • Het adviseren en ondersteunen van de leidinggevenden, uitvoerende medewerkers en ouders/verzorgers met betrekking tot (bijdragen aan) de uitvoering van de behandeling/ begeleiding.
 • Het uitvoeren van audits op de cliënten dossiers om de kwaliteit van de hulpverlening te waarborgen en acties voor verbetering kenbaar maken.
 • Het geven van consult en consultatie met betrekking tot rapportages, onderzoeksvragen, vroeghulp, strafzittingen, omgangs- en bezoekregelingen, uithuisplaatsingen en thuisplaatsingen. Administratieve vragen of vragen over niet-gedragsmatige zaken of beperkingen horen hier niet bij en zijn verantwoordelijkheid van de hulpverlener zelf.
 • Het bevorderen van de deskundigheid door het bespreken van casuïstiek en het signaleren van noodzakelijk geachte deskundigheidsbevordering/ vakinhoudelijke ondersteuning.
 • Het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van het beleid van de organisatie, c.q. onderdelen ervan. Het leveren van een bijdrage aan methodiekontwikkeling, innovatie, evaluatie en implementatie van nieuwe vastgestelde methodieken.
 • Het signaleren van hiaten in het hulpverleningsaanbod dat door de organisatie aangeboden wordt en het formuleren van verbetervoorstellen daarin.
 • Het gebruikelijk deelnemen aan werkoverleg(gen).

Functie-eisen, kwalificaties en competenties

 • Minimale opleiding op academisch werk- en denkniveau ((Ontwikkelings)Psychologie, (Ortho-) Pedagogiek).
 • Kennis van en inzicht in de processen van de hulpverlening.
 • Kennis van en inzicht in groepsdynamische processen.
 • Kennis van en bevoegdheden op het gebied van diagnostiek.
 • Kennis van de sociale kaart.
 • Kennis van voor de sector relevante methodieken.
 • Sociale vaardigheden, waaronder overtuigingskracht, zijn vereist voor het functioneel leiding geven aan behandelaars/uitvoerend medewerkers en het onderhouden van contacten met cliënten, plaatsers en verwijzers.
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor (het leiden van) teambesprekingen, therapeutische contacten, cliëntrapportages en het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van het hulpverleningsbeleid.
 • Oplettendheid, geduld en nauwgezet werken in gedragsobservaties en diagnostiek zijn vereist en benodigd voor het signaleren van hiaten in het hulpverleningsaanbod.
 • Inzage in vertrouwelijke informatie en kennis van toekomstige beleidslijnen vereist integriteit.

Wij bieden

 • De mogelijkheid om leuk en veelzijdig werk uit te voeren, binnen een groeiende organisatie.
 • Een prettige werksfeer, waarbinnen een groot beroep wordt gedaan op jouw eigen professionaliteit, verantwoordelijkheid, creativiteit en zelfstandigheid.
 • Veel vrijheid: je beheert in principe je eigen agenda en plant je afspraken zelf.
 • Reiskostenvergoeding en andere interessante secundaire arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren naar deze vacature?


Om te voorkomen dat een reactie in de spam terecht komt, kunt u info@jeugdprofs.nl en bo@jeugdprofs.nl aan de lijst met veilige afzenders toevoegen.