Vacature lid en voorzitter Raad van Toezicht. Kom jij ons team versterken?

Organisatie

JeugdProfs is een vernieuwende organisatie voor grootstedelijke jongeren, jongvolwassenen en gezinnen die vastlopen in hun ontwikkeling. JeugdProfs is een organisatie die kwaliteit, professionaliteit en resultaatgerichtheid hoog in het vaandel heeft staan.

De ambitie en missie van JeugdProfs is om het leven van deze jongeren en hun gezinnen te verbeteren volgens de effectieve methodiek: ‘de JeugdProfs InterventieSpiraal©’. Deze JeugdProfs InterventieSpiraal© kenmerkt zich door een integrale (keten)aanpak en het werken aan leefdomeinen die aandacht behoeven. JeugdProfs kijkt samen met de cliënt en het netwerk wat nodig is om goed te kunnen functioneren en voert dit vervolgens zo dicht mogelijk bij huis uit, zo licht en kort mogelijk, maar wel zo lang en intensief als nodig.

JeugdProfs biedt professionele diensten door bekwame jeugdprofs met ‘street credibility‘ die de taal en straatcultuur als geen ander kennen. Dankzij de hoogwaardige ‘matchingsystematiek‘ van JeugdProfs zijn zij in staat om de aangemelde jongeren te koppelen aan de juiste jeugdprof. Met de jeugd- en gezinsprofessionals waardoor vertrouwen ontstaat voor het behalen van de gewenste resultaten.

JeugdProfs is HKZ-ISO9001 gecertificeerd en erkend door het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport (VWS). Voor gezinnen, kinderen en jongeren tot en met 25 jaar met sociaal-emotionele ontwikkelingsachterstanden en/ of psychiatrische problematiek, bieden zij uitgebreide dienstverlening, zoals begeleiding, gezinscoaching, trainingen en workshops.

In de afgelopen 10 jaar is een stevige organisatie ontstaan en zijn veel vernieuwende en succesvolle ideeën gegenereerd en geïmplementeerd, waarmee levens van jongeren en hun gezinnen zijn verbeterd. JeugdProfs wordt aangestuurd door een directeur/bestuurder die verantwoordelijk is voor het besturen van JeugdProfs en rapporteert aan de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht

In verband met het beëindigen van de zittingstermijn is per januari 2024 de positie vacant voor een lid en een voorzitter Raad van Toezicht.

Hoofdtaak van de Raad van Toezicht is het bewaken van de maatschappelijke rol en borging van de continuïteit van de organisatie. De Raad van Toezicht volgt de Zorgbrede Governance code. Tevens geven de leden zowel gevraagd als ongevraagd advies. De Raad van Toezicht fungeert voor het bestuur als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed.

De Raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij zij optreedt als belangenbehartiger van JeugdProfs en verantwoording aflegt aan de buitenwereld.

Het is de kunst om te schakelen en te balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn.

De onderwerpen waarop de Raad toezicht houdt zijn onder andere:

 • De organisatie en haar prestaties;
 • Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • Kwaliteit en veiligheid;
 • Het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • Het functioneren van de bestuurder;
 • Belangrijke externe ontwikkelingen;
 • Het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie.

Het toezichthouden bestaat uit reguliere overleggen, aangevuld met een specifiek overleg voor het bespreken van het jaarverslag. Daarnaast vragen ontwikkelingen binnen JeugdProfs met regelmaat om extra overleg. Ook worden leden van de Raad van Toezicht af en toe uitgenodigd tot aanwezigheid bij gelegenheden om de binding met JeugdProfs te versterken.

Het lidmaatschap geldt voor maximaal 4 jaar en kan eenmalig verlengd worden voor eenzelfde periode.

Het profiel

 • Je bent op strategisch niveau actief in de jeugdzorg of aanpalend domein;
 • Je bent maatschappelijk betrokken/actief en verbindt je aan JeugdProfs vanuit maatschappelijke rol;
 •  Je hebt een eigen visie op maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de jeugdzorg;
 • Je hebt een generalistische blik vanuit ervaring, en brengt je eigen professionaliteit en deskundigheid in
 • Je (h)erkent de grilligheid van de context in het jeugdzorgdomein
 • Je waardeert ondernemerschap en innovatie, in relatie tot de missie en visie van JeugdProfs
 • Je hebt affiniteit met de doelgroep en doelstellingen van JeugdProfs en herkent je in de jeugdzorgvisie (zie website) en kernwaarden;
 • Je gaat uit van een persoonlijke benadering en vertrouwen;
 • Je hebt een flexibele attitude qua tijdsinvestering;
 • Je bent een zelfstandige teamplayer;
 • Je bent in staat om de balans te vinden tussen afstand en betrokkenheid, tussen inspireren en controleren;
 • Je beschikt over een goede discussie- en communicatievaardigheid en een positief-kritische, constructieve houding;
 • Je hebt een gezond beoordelingsvermogen en inzicht in strategische afwegingsprocessen;
 • Je committeert je aan de toezichtvisie en onderschrijft de Governancecode Zorgzoals deze wordt toegepast binnen JeugdProfs;
 • Ervaring in rol van toezichthouder is een pré als lid en voorwaarde als voorzitter;

Naast bovenstaande basiskwaliteiten, vaardigheden en persoonlijkheid zoals hierboven beschreven, dienen de nieuwe leden over de volgende competenties te beschikken:

 • Kennis en ervaring betreffende de materie die voor de cliënten van JeugdProfs van belang zijn;
 • Affiniteit met de organisatie, hart voor de sector en aandacht voor de doelgroep;
 • Algemene, brede kennis van het sociale- of zorgdomein en de jeugdzorg in het bijzonder;
 • Regionale binding is gewenst mits het geen belangenverstrengeling met zich meebrengt.

We gaan graag in gesprek met iemand die met behoud van de relatie de lastige vragen stelt.

De kandidaat is een autonome, stevige persoonlijkheid, heeft een kritische houding, wil de echte dialoog aangaan, biedt tegenspraak waar dat nodig is, legt de vinger op de zere plek, is transparant en wil bijdragen aan de verdere professionalisering van de Raad van Toezicht. De kandidaat kijkt naast zijn eigen portefeuille integraal en strategisch naar alle thema’s die voor een Raad van Toezicht relevant zijn.

We houden bij de benoeming van de nieuwe toezichthouder rekening met een evenwichtige en toekomstgerichte samenstelling waarbij de leden elkaar op competenties en ervaring aanvullen.

We willen recht doen aan de diversiteit in achtergrond en afkomst van de cliënten. Daarnaast dient er bij de nieuwe toezichthouder voldoende tijd beschikbaar te zijn om daadwerkelijke inzet te leveren. Wij vernemen graag waarom je deze nevenfunctie wilt vervullen, wat je specifieke bijdrage is als toezichthouder, of je ervaring hebt als toezichthouder, of jemomenteel actief bent in je loopbaan en wat je regionale binding is.

Benoeming en vergoeding

Het bestuur van JeugdProfs benoemt de leden van de raad van toezicht en heeft het honorarium vastgesteld op basis van WNT. JeugdProfs is een kleine jeugdzorgonderneming. De honorering is afgestemd op de omvang van JeugdProfs en haar doelstellingen. De leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders (NVTZ) of worden hierin gefaciliteerd door JeugdProfs.

Procedure

Indien je geïnteresseerd bent vragen wij je te reageren via info@jeugdprofs.nl. De gesprekken vinden plaats in januari waarna een benoeming in februari 2024 plaats kan vinden.

Voor nadere informatie over de inhoud van de functie kun je bellen met bestuurder Mustapha Hannati of voorzitter Raad van Toezicht Ronald Helder.

Telefoonnummer 06 5479 4725